Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
6244000 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
4291451 người chơi
32U2U
3012467 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2946118 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1688749 người chơi

Không có tin tức mới !

Không có sự kiện mới !

Máy Chủ

Gunny

2U

Tất cả máy chủ»

Võ Lâm Chi Mộng

Phàm Nhân Tu Tiên

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long

Ải Mỹ Nhân

Tất cả máy chủ»

Thần Khúc

Tất cả máy chủ»