Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
4778297 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
3800107 người chơi
32U2U
2564824 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2230553 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1482186 người chơi

Máy Chủ

Tướng Thần

Thần Khúc

Tất cả máy chủ»

Thánh Nữ

Tất cả máy chủ»

Ải Mỹ Nhân

Tất cả máy chủ»

2U

Tất cả máy chủ»

Gunny

Võ Lâm Chi Mộng

Phàm Nhân Tu Tiên

Tất cả máy chủ»

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long