Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
6242826 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
4290386 người chơi
32U2U
3011499 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2689576 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1632094 người chơi

Máy Chủ

Gunny

Tướng Thần

2U

Tất cả máy chủ»

Võ Lâm Chi Mộng

Phàm Nhân Tu Tiên

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long

Ải Mỹ Nhân

Tất cả máy chủ»

Thần Khúc

Tất cả máy chủ»