Top Xếp Hạng

1GunnyGunny
5856303 người chơi
2Khu Vườn Trên MâyKhu Vườn Trên Mây
4147295 người chơi
32U2U
2927882 người chơi
4Võ Lâm Chi MộngVõ Lâm Chi Mộng
2563415 người chơi
5Ải Mỹ NhânẢi Mỹ Nhân
1604638 người chơi

Máy Chủ

Tướng Thần

Gunny

Tất cả máy chủ»

Thánh Nữ

Tất cả máy chủ»

Võ Lâm Chi Mộng

2U

Tất cả máy chủ»

Phàm Nhân Tu Tiên

Tất cả máy chủ»

Hùng Bá Thiên Hạ

Tất cả máy chủ»

Ngọa Long

Vũ Đế

Tất cả máy chủ»

Ải Mỹ Nhân

Tất cả máy chủ»